Koor Rhythm’ Voices stopt

Rhythm’ Voices  bijeenkomst in de pastorie 4-10-2021

Na bijna twee jaar stilte dachten we met een frisse start weer met de repetities te beginnen. Maar helaas stopt Alberto  als voorzitter van het koor en Carla heeft besloten dat zij stopt met het begeleiden van de Rhythm’ Voices . Mede door hun drukke werkzaamheden hebben zij dit besluit genomen. Wij als leden van het koor dat toch al bestaat vanaf + 1986 hadden graag nog door gegaan. Helaas stopt het koor per 4 oktober 2021.

We kijken na al die jaren terug op de gezellige repetitie avonden. Vaak hebben we gezongen voor de kinderen tijdens de St. Maarten en de familie vieringen.

Bij het H. Vormsel en 1e H. Communie. Tijdens de Allerzielenviering of bij een avondwake. Bij het inzegenen van een huwelijk of een huwelijks jubileum.

Het was grandioos dat wij dit voor de parochie hebben mogen doen.

Namens het koor hartelijke groet Lia van der Stoop

Kindernevendienst start weer

Beste jongens en meisjes,

Tijd vliegt!  Dat wel.

Het is veel te lang geleden dat de laatste kindernevendienst is gevierd. Daarom zijn we blij dat we weer mogen beginnen! We hopen van jullie ook…

De volgende kindernevendiensten hebben we gepland.

16 Oktober : Het onderwerp is Moeder Teresa

13 November : Het onderwerp is Parel in Gods hand

11 December: Het onderwerp is Op weg naar Kerstmis

We feliciteren onze Vormelingen met hun Vormsel!

Als je het leuk vindt om de kindernevendiensten bij te wonen, jullie zijn van Harte Welkom!

Verder hopen we dat we de kinderen van de basisscholen in de parochie te ontmoeten in de pastorie tijdens de Heilige Missen die beginnen om 19.15 in de O.L.V. Geboorte kerk in Burgerbrug.

Tot ziens.

Hartelijke groetjes

Thea en Maud

Kerkbalans 2021

Beste parochianen,
Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de Aktie Kerkbalans. Zoals bekend is dit een gezamenlijk initiatief van een aantal Kerkgenootschappen met als landelijk motto: “Geef voor je kerk”. Dank zij uw jaarlijkse bijdrage kan onze parochiekerk O.L.V. Geboorte voortbestaan.

In deze tijd waarin wereldwijd een pandemie heerst en ons allen treft, willen wij u toch het volgende onder uw aandacht brengen.
In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur plannen ontwikkeld voor onderhoud van kerk en pastorie. In samenspraak met een aannemer is dit verder uitgewerkt. Voor deze uitgaven is goedkeuring van het Bisdom vereist. Het Bisdom kijkt daarbij niet alleen naar de financiële positie, maar ook in belangrijke mate naar de vitaliteit van een parochie. Hierbij moet u denken aan het aantal kerkgangers in de wekelijkse vieringen, het aantal ontvangen Sacramenten van Doopsel, Vormsel en 1e Communie en het aantal uitvaartdiensten. Hierbij worden aantallen genoemd, waaraan onze parochie niet kan voldoen. Daarnaast zullen wij volgend jaar worden geconfronteerd met het feit dat de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vacant worden en op grond van de reglementen niet meer door ons kunnen worden vervuld, tenzij de bisschop hiervoor een bijzondere dispensatie zal verlenen.
Wij zullen hierover samen met het parochiebestuur van Warmenhuizen, waarvoor deze situatie ook voor een deel geldt, in het voorjaar in gesprek gaan met onze bisschop en hem vragen hoe hij onze (gezamenlijke) toekomst ziet.
Wij vertrouwen op een goed gesprek met positieve oplossingen voor beide parochies, waarbij wat ons betreft een kerksluiting niet aan de orde is.

Daarom vragen wij u ook dit jaar uw financiële steun aan onze parochie te geven, want deze blijft voor ons onontbeerlijk.
U kunt uw bijdrage overschrijven naar ibannummer:
NL60 INGB 0000 0376 43
t.n.v. R.K. Parochiebestuur OLV Geboorte Burgerbrug.

Tenslotte: Zoals u op onze website heeft kunnen lezen is onze kerk voorlopig gesloten voor de zaterdagavond vieringen in afwachting op betere tijden. Uitvaartdiensten kunnen met de nodige voorzorgmaatregelen wel plaatsvinden.

Het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte Zuid-Zijpe/St.Maarten,
Piet Roemer, vice-voorzitter.
René Koks, secretaris.
Bert Rotteveel, penningmeester.

Kerst 2020 bericht van de Pastoor

Beste parochianen,

Naar aanleiding van het  kabinetsbesluit om een complete lockdown in te voeren, heeft het parochiebestuur besloten de kerk in de kerstperiode niet open te stellen voor het opsteken van een kaarsje en een bezoekje aan de Kerststal.

Het Kerstfeest van 2020 zal voor ons allen heel anders zijn dan in andere jaren.
Voor veel parochianen zal dit een grote teleurstelling zijn. Juist in deze tijd van de coronapandemie hebben de mensen extra behoefte aan warmte en genegenheid, bezinning en gebed, maar ook aan gezellig samenzijn. Vooral natuurlijk zij die in hun directe omgeving in aanraking zijn gekomen met het Coronavirus door besmetting of verlies van een dierbare.

Tot u allemaal zou ik willen zeggen er is ook goed nieuws. Het is de boodschap van het Kerstkind, die we ons elk jaar weer herinneren. Vanaf het allereerste begin van zijn leven riep Jezus mensen op tot omzien naar elkaar. Niet uit publiciteit, niet in de schijnwerpers van de media, maar vanuit een stal onder een Ster aan de hemel. Nu in deze Corona-tijd is dit zeker op zijn plaats vanwege eenzaamheid en onzekerheid en een perspectief voor de toekomst.

Laten we de Ster volgen van het Kind, dat is geboren. Laten we Hem blijvend opzoeken ook na Kerstmis. Laten we Hem de voornaamste plaats geven in ons leven. Dan zal het werkelijk een Zalig Kerstmis zijn en blijven.

Ik wens U allen een Zalig en Gezond Kerstfeest en een Zalig en Gezond 2021 toe, ook mede namens mijn zus Corrie.

                                                                                     Pastoor C. G. M. B. Hulsebosch

Overlijden Pastoor Goedhart

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen donderdag 26 november Pastoor Goedhart is overleden. Hij was pastoor in onze parochie van 1977-1985 . In 2016 was hij nog in Burgerbrug om samen met ons het 150 jarig bestaan van kerk en koor te vieren. Hieronder een aantal foto’s daarvan waar hij opstaat.

Wij kregen ook een  overlijdenskaart gericht aan de parochie , waarin staat vermeld dat de Uitvaartmis live is te volgen op donderdag 3 december vanaf 11.45 uur via:  uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/pastoorgoedhart

Als u op deze link  klikt ziet u het overlijdensbericht dat wij kregen van het Bisdom

 

Tijdelijke sluiting van de kerk per 16-10-2020

Hoewel we heel blij waren dat de vieringen weer doorgang  konden vinden, hebben de huidige hoge besmettingsgraad en bijbehorende coronamaatregelen het parochiebestuur doen besluiten onze kerk opnieuw tijdelijk te sluiten.

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, en vragen iedereen dit nieuws ook door te geven aan medeparochianen die dit misschien niet gelezen hebben.

kerkvieringen vanaf 15 augustus 2020

 

Beste parochianen,

In deze onzekere en moeilijke tijd als gevolg van het coronavirus is het ons als parochiebestuur een behoefte u te informeren over de stand van zaken wat betreft de weekendvieringen. Zoals u weet gelden er vanaf 1 juni versoepelende maatregelen waardoor vieringen weer mogelijk zijn, echter wel zonder medewerking van koren en met een maximum van 30 kerkgangers. Na 1 juli zal dit aantal worden verhoogd naar 100 kerkgangers. Door de 1,5 meter maatregel zal het maximum voor onze kleine kerk niet hoger uitkomen dan 40 tot 45 kerkgangers.

De bisschoppen hanteren in hun protocollen de richtlijnen van het RIVM, waardoor tijdens deze liturgische vieringen nog tal van maatregelen in acht moeten worden genomen om alles goed te laten verlopen. Als belangrijkste richtlijn geldt natuurlijk dat kerkgangers bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis moeten blijven.

In overleg met pastoor Hulsebosch hebben wij besloten dat onze kerk vanaf zaterdag 15 augustus a.s. op Feest van Maria-Tenhemelopneming weer opengaat voor de zaterdagavondvieringen om 19.15 uur. Een mooie startdatum voor onze Mariakerk!
Voorlopig zal pastoor alleen voorgaan met assistentie van een lector.

Omdat de bisschoppen hebben bepaald dat koren niet mogen zingen tijdens de vieringen heeft het bestuur van het St. Caeciliakoor met ons gesproken. Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat de plek boven bij het orgel door de 1,5 meter maatregel niet geschikt is om als koor te zingen. Het bestuur van het St. Caeciliakoor heeft kenbaar gemaakt voorlopig als koor te stoppen totdat deze maatregel is opgeheven. Wel heeft onze organist Annie Dapper zich bereid verklaard met een klein aantal zangers liederen te zingen uit de missaaltjes, zodat er toch enige muzikale ondersteuning zal zijn tijdens de komende vieringen.

 

Voorts hebben wij besloten vanaf nu tot 15 augustus a.s. de kerk open te stellen voor gebed en het aansteken van een kaarsje bij Maria.
Elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur wordt u hiertoe in de gelegenheid gesteld. Houdt u zich daarbij aan de 1,5 meter maatregel en let op elkaar!

Pastoor Hulsebosch heeft kenbaar gemaakt dat als u ongerust of eenzaam bent of gewoon behoefte heeft hem te bellen u dit altijd kunt doen. Zijn telefoonnummer is: 0226-391214.

Mochten door de actuele situatie rondom de coronavirus wijzigingen ontstaan dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze website www.kerkburgerbrug.nl

Tenslotte wensen wij mede namens pastoor u veel sterkte toe onder de Zegen van God en blijf vooral gezond.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur van O.L.V. Geboorte,

 

Piet Roemer, vice-voorzitter.

Parochiebericht

Paniek of rust, stress of kalmte wat doet de corona met jou, u, ons allemaal? Laat het je in de war brengen door alles wat er om je heen gebeurt of kun je nog uitkijken wat er nog komt. We moeten afstand van elkaar houden maar voelen ons misschien dichterbij dan ooit. We hopen dat u allen daar ook iets van ervaart immers wij zijn met zijn allen wereldwijd in een korte tijd in een totaal andere belevingswereld gekomen. Maar ondanks alle narigheden die dit virus met zich meebrengt, dat zelfs tot de dood kan leiden, gebeuren er ook hele mooie dingen. Het lijkt of er anders nagedacht wordt en er ontstaan spontaan gebeurtenissen die eerder misschien niet mogelijk waren. Wij willen dat vooral positief zien want dat hebben wij in deze periode van onzekerheid hard nodig. Laten we daar vooral oog en oor voor houden.

De kerk is gesloten. Maar lieve parochianen er brandt een kaarsje bij Maria.
We doen mee aan de oproep om op woensdagavonden om 19.00 uur de kerkklok te luiden. De klok van TROOST en HOOP! Wij voegen er een woord aan toe VERBONDEN voelen met elkaar.
Dit kan ook gebeuren als u de rozenkrans bidt: verbonden voelen met de kralen. En denk aan de belofte van de regenboog: God maakte de regenboog als teken van Zijn verbond met de mens.

Lena Borst, Annelou Duineveld, Bram Duineveld, Amy Klaver, Marciano Ridder, Jan van Schaik, Neele van Schaik, Sanne van Schie, Jinte van Straten, Lianne van Straten, Debbie Duijn, Maaike Duijn, Denys Bremmers en Klaudia Razik waren met elkaar in voorbereiding om het sacrament van het Heilig Vormsel op 25 april te ontvangen. Halverwege het Vormselproject in “ Vuur en Vlam” brak het corona-virus uit en maakte hier abrupt een einde aan. De kinderen is gevraagd en hebben beloofd hun werkboek goed te bewaren en zodra het weer kan, want we blijven positief, pakken we het Vormselproject samen met de ouders weer op. We maken ouders er op attent dat op de site van www.Samueladvies.nl inspiratie kunt vinden over gezinscatechese.

Elise & René Koks

Bericht voor de kinderen

Hallo kinderen,

Op het moment dat we dit schrijven, is de wereld even niet meer zo vertrouwd als dat het altijd was. Ook de kerk heeft te maken met het coronavirus. Zelfs het H. Vormsel gaat niet door. Het is ook heel gek dat op zaterdagavond de kerk donker blijft en wij ook jullie even niet meer zien. MAAR, het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht… Dus daar gaan we voor. Tijdens de KND over Vaderdag (20 juni) gaan we ook Moederdag vieren. Onze ouders mogen na al hun inspanningen van de laatste tijd wel even in het zonnetje worden gezet! Jullie komen dan toch ook om dit SAMEN met ons te doen?

Gebed vanwege het coronavirus

Lieve God,

Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.

Amen

Tot ziens en BLIJf gezond, Thea en Maud, tot 21 juni!

Nieuws van de zonnebloem

Op 11 februari zijn we met gasten naar de Blinkerd in Schoorl geweest. Deze activiteit werd georganiseerd door de regio de Noordkop. Het duo Blitz verzorgde de middag en het beloofde volgens de website een spectaculaire middag te worden. Helaas viel dat een beetje tegen, het toneel was op de 2 dames na helemaal leeg en zij zongen veel liedjes in het Engels. Daar zij met een muziekband werkte was het ook niet mogelijk om na de pauze nog wat in het programma te veranderen. Wat niet weg neemt dat gasten er even uit waren en toch hebben genoten.

Eind februari werd de Lentetuin geopend in Breezand en daar gaan we natuurlijk naartoe! Dit jaar werd het voor de 40e keer georganiseerd en het thema was – Tropical, zon, zee en strand – . Het lukte niet om met de afdeling op hetzelfde tijdstip te gaan, dus op vrijdag zijn 20 gasten heen geweest en op maandag ook. Wat een prachtige bloemenzee weer, hoe krijg je het toch elk jaar voor elkaar? Natuurlijk zijn we even neergestreken in het restaurant want de hal was toch wel een beetje koud voor sommige gasten. Daarna werd de warenmarkt ook nog even rondgelopen en met een voldaan gevoel keerde we weer huiswaarts.

En toen… ja toen kwam het Corona virus om de hoek kijken en werden we genoodzaakt door het hoofdbureau in Breda om alle activiteiten en zelfs het bezoekwerk stil te leggen… en wel tot minimaal 3 mei. Deze datum is inmiddels alweer verlengd en wie zal het zeggen dat daar nog wel een paar weken bij komt. Maar de Zonnebloem laat zich niet zomaar uit het veld slaan en zoeken naar andere wegen om toch contact te houden met onze gasten. Bloeiend Zijpe heeft kaarten gedoneerd zodat we toch onze gasten met een kaartje met voorjaarstaferelen kunnen verblijden. Veel vrijwilligers hebben inmiddels de pen gepakt en schrijven naarstig de kaarten vol.

Wat staat er op de agenda voor de komende maanden?

Op dit moment hebben we alle activiteiten tot de grote vakantie geannuleerd. Helaas het is niet anders, we stellen de gezondheid van onze gasten boven de dingen die wij doen.

Wilt u toch contact met een van onze vrijwilligers, bel dan met onze voorzitter Maud Poland, tel. 0226 381734, zij kan u dan in contact brengen met een vrijwilligster bij u in de buurt die dan via de telefoon met u in gesprek gaat.

 

 Nagekomen bericht van de Zonnebloem

Zoals u gewend bent komen we vanaf april met de Zonnebloem loten langs de deur. We hebben besloten dat we dat op dit moment niet gaan doen. Wilt u toch steunen neem dan contact op met onze voorzitter Maud Poland, tel. 0226 381734.

Parochie Praet februari 2020

Bericht van de Avondwakegroep

Van de Avondwakegroep hebben wij het navolgende bericht ontvangen:

 Wanneer iemand is overleden zijn diverse diensten mogelijk:

-Alleen Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Avondwake door de avondwakegroep en een Heilige Mis door Pastoor Hulsebosch.

-Alleen avondwake door de avondwakegroep.

-Lekenuitvaartdienst door de avondwakegroep. In deze dienst wordt de Absoute gegeven met wierook en wijwater. Ook op het kerkhof wordt gezegend met wijwater. De lekenuitvaartdienst kent een vast stramien dat wordt gevolgd in het gesprek met de familie van de overledene.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Hulsebosch, bij René en Elise (pastorie) en bij Maud Poland (coördinator).

Maud Poland

 

Bisschoppelijke Adventsactie (dec)

De opbrengst van deze actie bedroeg € 137,50 Alle gevers hartelijk dank.

 

Overlijden Kuno Giesinger (15 dec)

Op 15 december is Kuno Giesinger, wonende aan de Burgerweg in Burgerbrug op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaartdienst, verzorgd door de leden van de Avondwakegroep, was op 20 december in onze kerk. In deze dienst zijn mooie woorden gesproken over Kuno, die meer dan dertig jaar geleden uit Oostenrijk is vertrokken en in Burgerbrug is neergestreken en zich op een fantastische manier samen met Rosemarie en haar kinderen heeft geïntegreerd in onze dorpsgemeenschap. Hij is in Burgerbrug een mooi bedrijf begonnen en was de laatste jaren vaak te zien op de bank op de brug waar hij graag een praatje maakte met voorbijgangers. We zullen hem missen…

 

Kerstmis 2019

Op woensdagmorgen 11 december om kwart over negen gaat de voordeurbel…. Het is vandaag toch koperpoetsen vraagt Truus van Schie die als eerste arriveert om te helpen. Kort na haar komst komen ook Ria van Schaik, Riet Deutekom, Annie Kramer, Anneke Konijn, Annie Dekker en het echtpaar Elly en Rinus Komen. De handen worden flink uit de mouwen gestoken om het koperwerk van de kerk zo mooi mogelijk te laten glimmen. Rond de klok van half elf drinken we koffie met iets lekkers erbij. Natuurlijk ook even een gezellig praatje met elkaar. Tegen half één staan alle gepoetste attributen weer op hun vertrouwde plek in de kerk. De vergaderruimte is keurig aan kant en de dames gaan met rode wangen en een voldaan gevoel naar huis.

De Kerstviering van de Sint Josephschool vindt plaats op woensdag 18 december om 17.00 uur. Het thema luidt: “Vrede is dichtbij”. Na het openingswoord van juf Annamarie wordt het adventslied “Droomkaarsen” ingezet. De stemming zit er meteen in. Er wordt luidkeels gezongen over een wereldfeest, wereldplein, wereldstad, wereldpark en vooral mooie dromen bij het Kerstkind waar wij samen komen. Het kerstverhaal, uitgevoerd in vier delen, is een genoegen om naar te kijken en te luisteren. Vooral hoe groot en klein door en met elkaar dit aan de kerkbezoekers ten tonele brengen. Pastoor Hulsebosch sluit af met gebed en geeft de zegen en wenst ons allen een mooie kerst toe. Na afloop gaan alle kinderen in een lange optocht met een lampje in de hand naar school. Daar wacht hun een heerlijke maaltijd. Dan naar huis uitrusten en genieten van de vakantie.

Op Kerstavond zingt het Sint Caeciliakoor. Voor de viering is er samenzang. In de sfeervol verlichte kerk is het stil als het koor het lied “In stille nacht” inzet. Stilte over alle landen, in stille nacht. Vouwen wij tezaam de handen, in deze nacht. En zo is het! Het is een mooie en goed bezochte kerkdienst. Pastoor dankt een ieder die aan deze Kerstviering heeft meegewerkt. Alle vrijwilligers de koperpoetsers, marthadames, bloemengroep, kerstster-kerststalploeg. Tot slot wenst pastoor ons een Zalig Kerstfeest toe. Na afloop van de viering gaat pastoor meteen naar huis omdat in Warmenhuizen de volgende kerstnachtviering staat gepland. Maar dit doet Pastoor niet voordat hij namens de familie Konijn iedereen uitnodigt nog even te blijven zitten om van het traditionele glaasje glühwein of warme chocomel te genieten. En zo kan iedereen onder het genot van een drankje elkaar een Zalig Kerstmis toewensen!

Voordat het Kindje Wiegen begint, is het heel stil in de pastoriezaal het is al vijf voor half drie……vol spanning wordt er gewacht op het Kindje Jezus. Maria (Lena Borst) Jozef (Bram Duineveld) de drie Koningen Jan van Schaik, Amy Klaver en Marilène en een hele stoet Herders en Engelen staan te trappelen van ongeduld….hij zal toch wel komen? En ja hoor nog geen minuut later  komt het kleine Kindje Jezus (Mart Koks). Behoedzaam legt mama Sharon de kleine “Jezus” in de armen van moeder Maria die meteen in haar rol stapt. Nadat enkele Engelen nog gauw even een plas doen, horen wij de gong al. Het welkomstlied “Wij komen tesamen” wordt op het orgel ingezet. De stoet begint te lopen de kippen schrapen tevreden in hun kooi het konijn dartelt in zijn hok de schapen die buiten staan blaten vrolijk mee. De stoet loopt twee ronden door de kerk. Maria voorop, het Kindeke geniet en lacht naar Maria. Jozef loopt daarachter en houdt alles goed in de gaten. Nadat Jezus in de kribbe is gelegd en vrolijk met armen en benen ligt te zwaaien, heet Ilona Duineveld, die deze middag begeleidt, alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij nodigt Pastoor uit. Pastoor Hulsebosch vraagt om stil te worden de handen te vouwen en gaat voor in gebed. Een welkom aan het Vredeskindje in de vorm van een gedichtje wordt gelezen. Het Kerstverhaal wordt gelezen. Margriet Evers, de moeder van Ian en Berna Pauw de oma van Ian, verzorgen een muzikaal intermezzo op viool en dwarsfluit. De kippen achterin in de kerk tokken vrolijk en luidkeels mee. Dan ineens laat het Kindeke zich horen wat blijkt het heeft gewoon honger… Papa Quirien spoedt zich naar de keuken en warmt een flesje melk. Tevreden en zijn buikje rond wordt Jezus in de kribbe teruggelegd. Maria houdt zijn handje vast en trekt zorgzaam zijn uitgetrapte slofje weer aan. Dan komt Bo-Dean naar voren en zingt een liedje. Neele speelt op haar saxofoon “ De Herdertjes lage bij nachte” en “Jingle Bell”. Tussendoor loopt een klein Engeltje met de naam Alicia zij kijkt af en toe verwondert om zich heen. Dit Engeltje lag vorig jaar in de kribbe.   Het gedicht “wij wensen” wordt voorgelezen. Het laatste couplet luidt: “Een kind brengt ons een nieuwe tijd, we kunnen verder gaan, straks worden onze wensen waar. Wie weet, misschien, we zullen zien, wel in het nieuwe jaar”. Wat zou dat mooi zijn. Ilona vraagt de kinderen op wat voor instrumenten Margriet en Berna spelen. Vingers komen omhoog en er wordt precies verteld en uitgelegd wat voor instrumenten dat zijn. Dan zijn we aan het einde van het samenzijn gekomen. Pastoor sluit af en geeft ons allen de zegen. Ilona Duineveld neemt het woord en maakt van de gelegenheid gebruik om Mariska Raat welkom te heten die het stokje heeft overgenomen van Jacqueline van der Veek. Ilona bedankt Wendy Borst die dit jaar voor het laatst heeft meegewerkt aan Het Kindje Wiegen. Zij heeft dit met vol enthousiasme en met veel plezier gedaan. Er wordt een oproep gedaan wie zich volgend jaar bij de groep Kindje Wiegen wil inzetten en zegt Ilona vanaf volgend jaar zal het Kindje Wiegen i.p.v. half drie een half uur eerder beginnen dus om twee uur. Voorts dankt zij alle aanwezigen en de dames Annie en Annemieke Dapper voor hun muzikale bijdrage zodat de samenzang goed meegezongen kon worden. Tot ziens en tot volgend jaar! Na afloop bij het opruimen werden wij door Nico Borst verrast met een ei, dat tijdens het Kindje Wiegen door één van de drie kippen is gelegd!

 

Misdienaarsuitje (4 jan)

Zaterdag 4 januari stond het misdienaars/acolieten uitje gepland. Om half twee verzamelen we bij de pastorie en de kinderen verdelen zich bij de chauffeurs Anki, Pieter, Gerda en Elise. In de uitnodiging was aangekondigd wegens succes van de vorige keer gaan we weer bowlen. En inderdaad het bleek een groot succes. Een aantal zagen hun kans schoon en namen revanche. Er werd enthousiast en met enorme kracht gegooid. Het voetbowlen, een nieuw onderdeel, werd uitgelegd maar gewoon gooien met een bal met gaten bleek veel leuker. Na het spelen van 2 games was het tijd om te vertrekken. We maken een wandeling in het Wildrijk in Sint Maartensvlotbrug zodat de jeugd even kon uitwaaien. De mand met diverse vruchten die Gerda had meegenomen werd uitgedeeld en dankbaar in ontvangst genomen. Een enkeling was al eens in het Wildrijk geweest. Ook wisten zij te vertellen dat er een herinneringsbos is. We hebben het bord bekeken met namen van overledenen, met name kinderen, en waarvoor een boompje is geplant in het bos.
Anki gaat met Bram alvast naar haar huis “De Roemerij” om daar de chocomel warm te maken. Na de wandeling en aangekomen bij de Roemerij laat een ieder zich dat smaken wel of niet met een toef slagroom. De jeugd vermaakt zich met elkaar en spelen o.a. tafeltennis en tafelvoetbal. Er wordt huisgemaakte Chinese tomatensoep warm gemaakt. En dan komt slager Rob, de vader van Willemijn, met overheerlijke broodjes en echte knakworsten. We begrepen dat de knakworst een geheim recept is van Kees, de broer van Willemijn. Het viel menigeen op dat dit worstje echt “knakte” als je er op beet. Die Kees toch dat wordt vast en zeker een goede slager. Dan is er tijd voor de bingo. Het wordt stil en er wordt goed opgelet want wie wil nou niet als eerste een straatje vol hebben. Dan kun je als eerste iets van de prijzentafel uitzoeken. Uiteindelijk gaat iedereen tevreden naar de kerk voor de viering die om kwart over zeven begint. Na de viering vraagt Pastoor Hulsebosch hoe het misdienaarsuitje is geweest. Willemijn stapt kordaat naar voren pakt de microfoon en verteld enthousiast zo uit haar hoofd hoe de middag verlopen is. Na afloop van de viering vult Pastoor aan dat er nog een deurcollecte voor het misdienaarsuitje wordt gehouden. Deze collecte is goed bedacht waardoor alle kosten van het uitje konden worden betaald! Wij bedanken alle gulle gevers en kijken weer uit naar volgend jaar.

 Vormelingen (jan)

Zaterdag 18 januari is de groep Vormelingen van start gegaan met het project in “Vuur en Vlam”. De eerste les “De Helper” hebben de ouders Marion Klaver en Lia Koedijk voorbereid. Tijdens de viering van1 februari a.s. zullen de 14 vormelingen zich aan u voorstellen!

Bomen snoeien (11 jan)

Zaterdagmorgen om 9 uur verzamelde zich op het kerkplein een groot aantal vrijwilligers voor de jaarlijkse bomen snoei o.l.v. Bert Rotteveel Er was niets aan het toeval overgelaten. Bert had een trekker met kiepwagen meegenomen voor het snoei-afval en Piet Roemer kwam met een trekker, die voorzien was van een vork om de verzamelde takkenafval in de kiepwagen te deponeren.

Er is hard gewerkt door Ruud Hoogeveen, Sjaak Bosman, Johan Blankendaal met kleinzoon Nick, Johan van Schaik met zoon Jan, Piet Roemer met zoon Marciano en ondergetekende. We hadden het weer mee en klokslag twaalf uur was de klus geklaard. Bert heeft maar liefst vier volle kiepwagens afgevoerd naar de firma Borst, die onze takkenafval weer kosteloos zal versnipperen!
Allen hartelijk dank!

 

Nieuw vloerbedekking in pastoriezaal (18 jan)

De vloerbedekking in de pastoriezaal was eigenlijk al een tijd lang aan vervanging toe, de gaten zaten er in. De parochievergadering had vorig jaar besloten om deze te vervangen en afgelopen week was het zover. Nadat Ruud Hoogeveen en Sjaak Bosman dinsdag de oude vloerbedekking uit de pastoriezaal hebben verwijderd, is door de firma Ron Smit uit Schagen op vrijdagochtend de nieuwe vloerbedekking gelegd. Het is vakkundig gelegd door een ervaren stoffeerder. Wij zijn zeer te spreken over het eindresultaat en de pastoriezaal is helemaal klaar voor het a.s. hoge bezoek van onze hulpbisschop Hendriks op 25 april.

 

 

Parochie Praet december 2019

Uitvaartdienst Mees Dapper (26 okt)

Op 26 oktober is in onze kerk de uitvaartdienst gehouden voor Mees Dapper, die op 84-jarige leeftijd in zijn huis aan de Ruigeweg is overleden. Het was een mooie Uitvaartmis met veel persoonlijke woorden over Mees. Zijn kist was waardig en passend gedrapeerd met een paardenkleed van de Stal Dapper en zijn pikeurscap. Verderop in dit Bereik kunt u het in memoriam lezen, dat tijdens deze dienst door zijn dochters Dorien en Annemieke is uitgesproken. Na de viering heeft Piet Roemer als vice-voorzitter van het parochiebestuur de kerkgangers toegesproken. Zijn toespraak willen wij onderstaand gaarne plaatsen.

 

“Familieleden van Mees, vrienden en kennissen.

Het doet pijn om afscheid te moeten nemen van iemand die je zo na aan het hart ligt. Ik heb meer dan twintig jaar met Mees in het parochiebestuur gezeten en hem daar ervaren als een zeer betrokken bestuurder. Twee keer is hij vice-voorzitter geweest, niet omdat hij dat zo graag wilde, niet voor het aanzien of om zijn stempel overal op te kunnen drukken, maar meer, omdat hij de club bij elkaar wilde houden en omdat hij zich verplicht voelde daarvoor de leiding op zich te nemen.


Ik herinner me nog goed de twee kerkeveilingen van Burgerbrug en Sint Maartenszee, waar ik ook aan mee geholpen heb. Het waren vooraf en de avond zelf zeer gezellige avonden. Mees deed er alles voor om het te laten slagen.
Hij benaderde zelfs vooraf mensen om te vragen of ze de veilingavond wilden komen en vooral wilden kopen. Als iets onverkoopbaar was, kocht Mees het, vaak kleding die uit de mode was. “Mooi voor de meiden”, zei hij dan.
En die avonden waren heel geslaagd, de bedragen weet ik niet meer, maar wel ongekend hoog voor zo’n kleine gemeenschap als de onze.

 

Ook de keren dat wij met zijn tweeën naar de regiobijeenkomsten gingen, liggen nog vers in mijn geheugen. Allerlei sprekers die zichzelf graag hoorden praten kwamen aan het woord, met lange uitgebreide speeches. De gemoederen liepen soms hoog op. Als Mees dan even de aandacht kreeg, kon hij met een paar woorden iedereen weer tot bedaren brengen. Groot respect was er voor hem.

 

Mees was ook een begenadigd spreker, zo zat ik eens naast hem bij het afscheid van een priester. Niek Besteman was de vice-voorzitter en praatte alles aan elkaar. Mees zegt tegen me, zal ik ook nog wat zeggen, en meteen houdt hij daar onvoorbereid een speech met inhoud en vooral veel humor.

 

Beste mensen, Mees zal in onze gedachten blijven als een zeer bescheiden en eenvoudig mens, die ontzettend veel heeft betekend voor onze parochiegemeenschap en zich jarenlang belangeloos heeft ingezet voor onze kerk”.

Met deze woorden zal iedereen het volstrekt mee eens zijn.
Mees bedankt voor alles en dat je moge ruste in vrede.

Allerzielenviering (2 nov)

De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Martien Konijn en Willem Vink van de Avondwakegroep. Stijlvol en ingetogen gingen zij voor. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Rhythm’ Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen van hun dierbaren. Onderstaand gedicht stond achterop het boekje van de gezongen liederen:

‘n Traan

In mijn ogen prikt soms een traan
Die over mijn wangen wil gaan
Maar huilen wil ik meestal niet
Al heb ik soms ook wel verdriet.

Ik houd me liever groot en sterk
Dat is hoe ik dingen vaak verwerk
Maar soms lukt dat ook minder goed
Vooral als wat ik voel mij pijn doet

En dus laat ik soms die prikkende traan
Toch gewoon maar over mijn wangen gaan
Ik laat hem rollen over mijn gezicht
In de hoop dat Hij mijn verdriet verlicht.

 

Bloemen van de familie Nuijens

Vanaf half augustus tot en met 9 november hebben er dahlia’s in de kerk gestaan. Deze prachtige bloemen met een enorme variatie aan kleuren kwamen zoals eerder uit de tuin van Gerard en Lenie Nuijens. Ik heb ze niet geteld maar zonder schroom durf ik te melden dat er zeker ruim vijfhonderd bloemen zich van hun mooiste kanten hebben laten zien. Inmiddels zullen de dahliaknollen op een vorstvrije plek bewaard worden om zich zo voor te bereiden op volgend jaar! Thé Dekker heeft de plantenbakken rondom de kerk en langs het hek van het kerkhof van de geraniums ontdaan en bloembollen er voor in de plaats gezet.

Hartelijk dank hiervoor allemaal en wij kijken al uit naar het nu nog wat verre voorjaar……

    

Collecte Wereldmissiedag

De collecte opbrengst voor de Wereldmissiedag bedroeg € 138,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Verhuizing Jan der Stoop

Van Jan van der Stoop ontvingen wij het volgende verhuisbericht:

“Met pijn in mijn hart moet ik mijn geliefde huis aan de Grote Sloot verlaten.
Ik wist het al een hele tijd maar toch is de tijd zo snel gegaan, nog een keer de blik achterom naar mijn oude huis op naar mijn nieuwe thuis.

Per 2 november wordt mijn nieuwe adres:

De Bron Woonzorggroep Samen
Afd. Gracht /kamer B 013
Koperlaan 36A
1741 DA Schagen

Vriendelijke groet,
Jan van der Stoop”

 

Wendy Borst (3 nov)

Zondag 3 november, een dag met volop zon, wat een prachtige dag om een boekpresentatie te geven. En dat deed parochiaan Wendy Borst-Roozendaal. Veel, heel veel, belangstellenden kwamen bijeen in de Oldskoel waar dit plaatsvond. Omdat het binnen overvol was en mensen zelfs in de gang stonden, besloot Wendy om naar buiten te gaan. Immers, zo zei ze, “we zijn buitenmensen dat zijn we gewend”.
Wendy heeft in haar boek twee indringende gebeurtenissen verwoord: het verhuizen naar de Grote Sloot waar zij samen met haar man Nico en kinderen Ruud, Floor en Lena een geitenboerderij tevens zorgboerderij “Het Roode Hart” zijn begonnen en het verhaal over haar schildklierkanker. Zij heeft dit mooi menselijk en puur geschreven met humor en om mensen te inspireren het leven te leven. Volg je hart “Vooruit met de geit” is hun lijfspreuk geworden en is ook de titel van haar boek. Van harte aanbevolen!

 


Gezinsviering met lampionnen optocht en schoenendoosactie (9 nov)

“Geroepen om te delen” luidde het thema van de gezinsviering die in het teken van Sint Maarten stond. Vanuit de pastoriezaal liep Pastoor Hulsebosch samen met de kinderen die trots hun lampion droegen door een schemerachtig verlichte kerk terwijl het St. Caecilia koor het openingslied “Dag mevrouw en dag meneer hé hallo hier ben ik weer” zong. Na het voorlezen van het verhaal “voor de armen zorgen” door Femke was het tijd om de schoenendozen binnen te brengen. Meike toonde een filmpje via een beamer wat op You Tube stond. Hier konden we zien hoe in de arme landen de kinderen rond kersttijd verrast worden met een gevulde schoenendoos. De schoenendoosactie is een landelijke organisatie die te vinden is op www.actie4kids.org. Dankbaar en met een blije glimlach op de gezichtjes werden de dozen in ontvangst genomen het liet een menig ontroerend beeld zien. Jan zorgde voor de muziek. In totaal zijn er dit jaar door onze parochie 46 dozen binnengekomen. Een geweldig resultaat! 13 november zijn de dozen naar het verzamelpunt in Alkmaar gebracht. Samen met Sanne, Femke en Dylailah was de klus gauw geklaard. Mevrouw Yolanda die de dozen in ontvangst nam en ons hartelijk bedankte gaf een boekje aan de kinderen mee. Een boekje met informatie en foto’s. Ook vertelde zij dat vanmiddag de 1.000.000ste doos in Heemskerk was binnengebracht. Zaterdag gaan jullie dozen, vertelde zij verder, op transport naar het verre Moldavië in een grote vrachtwagen waar 8000 dozen in gaan. Femke zou de volgende dag aan juf op school verslag doen over het wegbrengen van de dozen. Zij hield het boekje wat ze van Yolanda kreeg stijf onder haar armen vast.

Wij bedanken de St. Josephschool die per klas een schoenendoos hebben gevuld. Ook bedanken wij de groep gezinsvieringen en al degenen die een doos hebben ingeleverd. Je zou maar zo’n mooi verzorgde beplakte, geschilderde of getekende gevulde schoenendoos uit Burgerbrug krijgen met een foto van school erop of een persoonlijk briefje of een briefje in het Engels waarin je schrijft wie je bent of een knuffeltje die jou eens zo dierbaar was een paar warme sokken een mooi autootje. Ik weet het zeker de kinderen kijken er vast naar uit!

Parochiepraet oktober 2019

Geboortekaartje Koen Verduin (18 jul)
Zo klein, Zo lief, Zo mooi,  Zo van ons, is de tekst op het geboortekaartje van  Cornelis Johannes (roepnaam Koen) Verduin.  Wij feliciteren de gelukkige ouders Martin en Annika met de geboorte van hun zoon en Mats en Lindy Verduin met hun nieuwe broertje.


MIVA-collecte (25 aug)

De collecte opbrengst van de MIVA-Actie bedroeg € 92,45. Hartelijk dank!


Uitvaartdienst mevrouw Riet Ruijter-Smit (31 aug)
Op 31 augustus is in onze kerk de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Riet Ruijter-Smit, die op 88-jarige leeftijd in Schagen is overleden. Deze dienst werd verzorgd door leden van de Avondwakegroep samen met kleinzoon Jos Ruijter, die in deze dienst optrad als acoliet. Na deze dienst is zij begraven bij haar man Cor Ruijter op ons kerkhof. In dit Bereik kunt u het In Memoriam lezen, dat tijdens deze dienst is uitgesproken.

Gerarduskalender 2020
Wij ontvingen een berichtje van Tiny Nanne dat de bekende Gerarduskalenders voor het nieuwe jaar binnen zijn. De prijs van de kalender bedraagt € 7,40.
Vanaf 1 oktober kunt u ze ophalen of bestellen bij Tiny Nanne-Kuiper, Pastoor Willemsestraat 26 in Warmenhuizen, tel. 0226-427655 of 06-41497748.
Haar e-mail adres is: tiny.nanne-kuiper@kpnmail.nl

Schoenendoosactie (nov)
In het vorige Bereik heeft u kunnen lezen dat er 9 november een Gezinsviering is die in het teken staat van Sint Maarten. Na het grote succes van twee jaar terug zal er opnieuw een schoenendoosactie van Stichting Gain Actie4kids worden gehouden. De Sint Josephschool heeft al aangegeven ook mee te willen doen met de actie. Elke groep zal klassikaal een doos vullen.
In dit Bereik kunt u in de aankondiging lezen wat de bedoeling is en wat er wel en niet in de doos mag. Aan u de keus of u de doos wilt vullen voor een jongen of een meisje in de leeftijden van 2 t/m 4 jaar, 5 t/m 9 jaar of 10 t/m 14 jaar. De doos niet dichtplakken wel mag er een elastiek omheen. De verzendkosten worden door de parochie betaald. Wij zijn benieuwd hoeveel gevulde dozen dit jaar een glimlach op de kindergezichtjes zullen geven in de landen Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en vluchtelingenkampen in Griekenland!


Misintenties voor het jaar 2020
Parochianen, die hun misintenties willen opgeven voor het jaar 2020 kunnen dit doen zodat wij deze intenties in de komende Bereiken bij de vieringen worden gemeld.

René en Elise Koks.

Parochie Praet Juli 2019

Opbrengsten collecten

In de afgelopen periode zijn de opbrengsten voor de gehouden collecten voor Roepingenzondag € 84,50, voor de Vastenaktie € 303,97 (de bijdrage van de schoolkinderen van de St. Josephschool was € 215,87) en voor de Nederlandse missionaris € 81,50. Alle gevers hartelijk dank.

 Verslag communicanten (22 apr)

Het is al even geleden dat de kinderen Nikita Dil,  Annelou en Jasmijn Duineveld, Femke van Schie, Jack en Dirk Duijn, Jill Klaver en Bo-Dean van Ulft het sacrament van de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in onze parochie op 22 april op 2e Paasdag. We blikken terug op een stralende mooie dag. De kinderen, allemaal feestelijk gekleed voor deze bijzondere dag, gaan voor de viering op de foto. In en rondom de kerk neemt Miranda,  de zus van Ilona Duineveld de mooiste kiekjes van de kinderen waar ouders, broers en zussen en Pastoor Hulsebosch  niet ontbreken. De kerk was prachtig versierd bloemen, heel veel bloemen kwamen van de familie van Duijn uit Heerhugowaard. Ouders maar niet te vergeten de kinderen zelf hebben hard gewerkt om alle bloemen in de kerk een plek te geven. Handig vulden zij de plastic bakjes die aan de kerkbanken werden opgehangen. Slingers een spandoek met welkom allemaal werden opgehangen maar ook de poort die het gehele communieproject in de kerk heeft gestaan werd extra versierd. En dan is het zover: klokslag 11.30 uur begon de viering. Pastoor, misdienaars en de communicanten die hun doopkaars droegen kwamen vanuit de parochiezaal binnen en liepen een paar ronden door de kerk. Het welkomstlied ingezet door het koor The Young Voices “Het lied van de poorten” zongen de kinderen mee. In de dienst blijkt dat de kinderen goed geoefend hebben want bijna alle liedjes werden door hun meegezongen met hier en daar een aangeven van dirigent Marian. Voor het Onze Vader nodigde Pastoor alle kinderen uit rondom het altaar te komen staan en elkaar een hand te geven en zo samen met de parochiegemeenschap het Onze Vader te bidden. Tijdens de Voorbede werd het stil in de kerk. Ontroerend hoe de kinderen hun zelfgemaakte gebedje voorlazen. Er werd gebeden voor de mooie aarde, dat iedereen een mooi leven heeft, voor opa’s, oma’s tantes en ooms, voor de bomen en de dieren, gezondheid voor de familie, voor de bloemen en de natuur, dat we goede mensen mogen worden en geluk vinden, bidden voor mensen die oorlog meemaken of die er in leven maar ook voor zieken dat ze beter worden, lieve God ik wil u bedanken voor dat ik een eigen slaapkamer krijg. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in de zaal. Er werden presentjes uitgewisseld ook door parochianen die “hun communicantje” hadden door het envelopje dat uitgedeeld was in de kennismakingsmis. Nina overhandigde namens de communicanten aan Pastoor een vaas met bloemen die hij thuis aan zijn zus Corrie moest geven. Pastoor op zijn beurt gaf de kinderen namens de parochie een rozenkrans. We bedanken iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt en hopen dat de kinderen een goede herinnering aan deze dag mogen bewaren.

Overlijden Joke Veul-Vlaar (26 apr)

Joke is op 26 april na toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving in alle rust thuis overleden. Joke is een aantal jaren lector geweest in onze parochie en heeft jarenlang het Bereik in Petten bezorgd. Elders in Bereik kunt het “In memoriam” lezen, die haar kinderen tijdens de Avondwake voor hun moeder hebben uitgesproken. Wij wensen Frans en familie sterkte en mogen zij de fijne herinneringen aan Joke bewaren.

 Koninklijke Onderscheiding voor Maud Poland (26 apr)

Maud Poland, zeer verrast door het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding, heeft een verslag van deze gebeurtenis geschreven die u in dit Bereik kunt lezen.

Maud, ook mede namens onze parochiegemeenschap, nog van harte gefeliciteerd met deze mooie en welverdiende onderscheiding!

 Houtwormbestrijding (mei)

Misschien was u het weleens opgevallen dat er hier en daar wat “stofhoopjes” onder de kerkbanken lagen. Het werden er steeds meer. Zeker bij warm weer groeiden de hoopjes. Het werd al gauw duidelijk dat er houtworm in het spel was. De houtwormploeg bestaande uit Bert Rotteveel, Piet Roemer, Sjaak Bosman en Johan Blankendaal  ging de strijd aan met deze beestjes. Nadat zoveel mogelijk uit de kerk was gehaald, ging de ploeg voortvarend aan de slag. In en rondom de kerkbanken, bloementafeltjes de kasten in de sacristie etc. is een goedje gespoten om de diertjes te bestrijden. De kerk ging daarna 7 dagen op slot.

De Marthadames Riet Duineveld, Ria van Schaik, Leny Nuijens en Anneke Konijn hebben de kerk met groene zeep en diverse andere schoonmaakmiddelen weer helemaal spic en span gemaakt. Annie Dekker heeft er voor gezorgd dat diverse altaarkleden gewassen en gestreken zijn. Na afloop kregen de dames een bosje prachtige narcissen van Bert Rotteveel, leider van dit project.

Hierna heeft Johan Blankendaal zich nog ontfermd over loszittende kerkbanken als gevolg van ontbrekende schroeven etc. Alle banken heeft hij gecontroleerd en waar nodig weer vastgezet.

Al met al een geslaagde exercitie en dank aan alle genoemde vrijwilligers!

 Jubileum The Young Voices (22 jun)

The Young Voices vierden deze dag hun 30-jarig jubileum. Het verslag van deze feestelijke viering kunt u in dit Bereik lezen. Het samenzijn na deze viering achter in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje werd door velen bezocht en zeer gewaardeerd. Dank aan diegenen die zich voor deze jubileumviering hebben ingezet!

 Afscheidsviering groep 8 schooljaar 2018 – 2019 (11 jul)

Om kwart over acht in de ochtend klinken er kinderstemmen. Buiten voor de kerkdeur staat een groepje kinderen dat steeds groter wordt. Ze staan in een miezerend regentje maar dat deert hun niet. Vandaag gaan ze afscheid nemen van de kinderen uit groep 8 van de St. Josephschool. Juf Annamarie spreekt ze vriendelijk toe dat ze nog even moeten wachten omdat er het e.e.a. klaargezet moet worden in de kerk. Met de moderne techniek van blue tooth was dat zo gepiept. Bij het openen van de kerkdeur snelden de kinderen naar binnen. Neele mocht voor deze dag de klok luiden dit was voor haar een onverwacht gebeuren. Vandaag vierde ze haar 10e verjaardag en dat maakte het klokluiden nog specialer. De kinderen zochten een plaatsje op. Pastoor nam plaats op de stoel voor in de kerk. De 5 kinderen uit groep 8 Peer, Angel, Roos, Per en Cas zijn door de kinderen uit groep 1 t/m 7 geweldig in het zonnetje gezet. De jongste kinderen overhandigden van papier gemaakte ingekleurde vissen geplakt op een vissenkom. Een boekwerk wat keurig ingepakt was met herinneringen aan hun schooltijd en met vele allerbeste wensen door de kinderen zelf geschreven, overhandigden de oudere kinderen. Een potje drop waar een bijzondere bijsluiter bijzat. Zes verschillende dropjes die elk een symbolische betekenis hebben. Je slikt een zwarte driehoek als je geen zin in huiswerk hebt, 3 geel/zwarte als je een voldoende hebt gehaald, 1 geel met zwarte stip voor zin in school, 2 gele voor een super gymles, 1 vlinder om te genieten vlinders in je buik je bent verliefd! 1 rood/zwart om extra hard te kunnen fietsen! Wij gaan jullie missen, groetjes groep 4-5 van de basisschool St. Joseph. Allemaal zelf gemaakt en bedacht. Een gedicht voorgedragen door Jill namens groep 1, 2 en 3 “Het morgenlicht”. Dan is het tijd dat Pastoor Hulsebosch het slotgebed en de zegen geeft. Hij wenst de kinderen en het schoolteam een fijne vakantie toe en hoopt dat iedereen 26 augustus uitgerust en wel weer aan een nieuwe schooljaar kan beginnen. Na het slotlied “Waka bun Adieu”, vaarwel, een lach, een zoen mogen eerst de kinderen van groep 8 en 7 terug naar school daar gaan zij zich opmaken omdat zij straks om kwart over 10 de musical gaan opvoeren…..

Peer, Angel, Roos, Per en Cas wij wensen jullie veel succes met jullie vervolgopleiding in Schagen en in Bergen!

 

Vertrek Karin Blaauw ( 1 sep)

Van het dekenaat ontvingen wij het navolgende bericht over het vertrek van Karin Blaauw:

“In een periode van 15 jaar heeft Karin Blaauw met veel verve gestalte gegeven aan het regionale jongerenpastoraat en tijdens zevenjaren de vormingscursus “Op reis in het land van geloven” georganiseerd en gegeven. Daarnaast heeft zij verschillende themacursussen verzorgd voor volwassenen en ook enkele jaren de Adventswandeling in Schoorl georganiseerd. Van september 2004 tot eind 2010 was zij werkzaam in het voormalige dekenaat Hoorn en vanaf 2011 in de regio Schagen en de voormalige regio Geestermerambacht.

Na wederzijds overleg is besloten dat zij, na het afronden van de werkzaamheden van het lopende seizoen, haar functie per 1 september 2019 neerlegt. Nu alvast bedanken wij Karin voor haar enorme, nimmer aflatende inzet m.n. voor de jongeren in onze beide regio’s”

Karin, wij willen je hierbij hartelijk danken voor de jarenlange fijne samenwerking die wij als kleine parochie met jou mochten ervaren.

 Oproep nieuwe misdienaars

De kinderen die 22 april hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan mogen misdienaar worden. Je gaat leren om Pastoor tijdens de viering te helpen tafel te dekken. Lijkt je dit wat dan nodigen wij je uit om je aan te melden. Dit kan telefonisch, via de mail of je komt even langs de Pastorie. Telefoonnummer en of e-mail staan voor in dit blad. Na aanmelding(en) gaan we een afspraak maken om een aantal keren bij elkaar te komen. We duiken dan in het project “hoe word ik misdienaar”.

 Schoendoosactie

Een paar jaar geleden heeft onze parochie meegedaan aan de schoenendoosactie Stichting Gain Actie4kids  U zult het zich nog wel herinneren. Het was een geweldig succes en er zijn zoveel kinderen blij gemaakt met een mooi uitziende beplakte schoenendoos gevuld met allerlei spulletjes zoals schoolmateriaal een tube tandpaste met borstel een stukje zeep een knuffel….
Een reactie o.a. uit een vluchtelingenkamp van Lesbos:  “De dag dat we schoenendozen gingen uitdelen in het kamp zal ik nooit vergeten: de kinderen waren zo blij. Even iets anders dan alleen maar hout en plastic waarmee ze spelen in het kamp. De dankbaarheid van de ouders voor de dozen was groot. Verbondenheid die je voelt met de mensen tijdens de uitdeling was intens en mooi. De dag na uitdeling zagen we de kinderen spelen met de spulletjes. Zo gaaf!”

De gezinsvieringgroep heeft voor zaterdag 9 november een gezinsviering gepland die in het teken zal staan van Sint Maarten in combinatie met de schoenendoosactie. Het heeft nog wel even te gaan maar….. u kunt alvast een schoenendoos of dozen bewaren…..In het volgend Bereik zult u er meer over lezen.

Tenslotte wensen wij u allen een fijne vakantie toe waar u die ook mag doorbrengen ver van huis of dichtbij!

Elise & René Koks

Parochie Praet april 2019

Bomen snoeien (26 jan)
Het stond al een tijdje in de planning: het snoeien van bomen rondom de kerk en pastorie. Zaterdag 26 januari was het zover. Het weer werkte mee en o.l.v. Bert Rotteveel kwamen een aantal vrijwilligers vanaf 9 uur in actie: Sjaak Bosman, Piet Roemer, Johan van Schaik, Johan Blankendaal, Nick de Wind en Thomas de Meijer.
Oude en zieke bomen werden weggehaald en de bomen langs het kerkpad vakkundig gesnoeid. Alle takken werden meteen afgevoerd, maar liefst 5 aanhangwagens vol en dan ook nog een aanhangwagen met boomstammetjes.
Om 12 uur was er tijd voor een lunch in de pastoriezaal met een winterse kop snert. Om 2 uur ‘s middags was de klus geklaard.

Alle vrijwilligers hartelijk dank!

Inspectie brandweer (feb)
Op 8 februari heeft de brandweer de brandveiligheid van onze kerk gecontroleerd en heeft geconstateerd dat de vluchtrouteaanduidingen niet overal branden en dat ook de blustoestellen gekeurd of vervangen dienden te worden. Naar aanleiding hiervan zijn de blusapparaten, die niet meer mogen worden gebruikt, omgewisseld en zijn alle lampjes en accu’s van de acht vluchtrouteaanduidingen vervangen, zodat de kerk weer voldoet aan de voorwaarden van de brandveiligheid.

Kerkhof (mrt)
De bank op het kerkhof is door Nico Nuijens onderhanden genomen en door hem van een nieuwe verflaag voorzien. De bank ziet er weer prachtig uit en staat uitnodigend klaar voor de bezoekers van ons kerkhof.
Nico, hartelijk dank voor het mooie resultaat!

Leonie van Schie acoliet (apr)
Leonie is bereid gevonden om acoliet te worden. Inmiddels heeft Leonie een aantal vaardigheden geleerd die tot de taak van een acoliet behoren. We heten Leonie naast Jos Ruijter en Pieter Rijsdijk welkom in de groep acolieten en wensen haar veel succes!

Bloembollen
De tulpen-, narcissen- en hyacintenbollen, die door Thé Dekker zijn geplant zoals u in het vorig Bereik hebt kunnen lezen, zijn inmiddels tot volle bloei gekomen. Het is een kleurrijk en fleurig aanzien als u het kerkhof betreedt……….

Communicantjes ( apr)
Inmiddels hebben de 8 communicantjes Femke van Schie, Bo-Dean van Ulft, Annelou en Jasmijn Duineveld, Jill Klaver, Nina Dil en Jack en Dirk Duijn, het grootste deel van de lessen uit het boek “Door de Poort” erop zitten. Er is hard gewerkt samen met “juf” Ilona Duineveld. Zij bereidt de kinderen goed voor op de grote dag die 2e Paasdag 22 april gaat plaatsvinden. Ook de ouders zetten zich in waar geholpen kan worden om de kinderen voor te bereiden. Zo lezen zij bij toerbeurt een verhaal voor en helpen mee bij het versieren van de poort.

Pastoor heeft de kinderen over het sacrament van de Eerste Heilige Communie verteld. De kinderen luisterden aandachtig naar de uitleg wat de hostie inhoudt. Ook oefende Pastoor het knielen en het op de hand leggen van de hostie.

Vrijdagmiddag 5 april stond de High Tea op het programma. Deze bijeenkomst sloot mooi aan bij les 5 “De Poort van Samen Eten”. Thuis hebben de kinderen met hun ouders overheerlijke gerechten gemaakt. Na de rondleiding en speurtocht in de kerk, die ook deze middag stond gepland, genoten zij van al het lekkers. Van toetje tot appelflap, cheese-cake, chocolademuffin en groente/fruithapjes. Zij genoten zichtbaar en proefden zo van ieders meegenomen gerechten.

Tot slot las Ilona het verhaal voor over het mosterdzaadje. U weet wel het land van God lijkt op een mosterdzaadje, zo vertelde Jezus. Het is het kleinste zaadje wat er bestaat. Maar bij het krijgen van voedsel en zonlicht gaat het groeien. Het groeit uit tot de grootste boom, waarin vogels hun nesten bouwen. Na afloop kregen de kinderen een envelopje mee met mosterdzaadjes…….

In Bereik kunt u de ingezonden stukjes lezen van de communicantjes over hun ervaringen met het Communieproject.

Palmpasen (13 apr)
Onder melodieuze klanken van het lied “Onze stad heet Palmpasen” gezongen door het St. Caeciliakoor liepen trots 17 kinderen met hun Palmpasenstok twee ronden door de kerk. Na het zegenen van de palmtakjes deelden de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie doen aan alle kerkgangers een palmtakje uit. Bij navraag door Pastoor aan de kinderen wisten zij te vertellen wat zoal de betekenis is wat er aan de Palmpasenstok hangt. Zelfs het zuur van de citrusvrucht doet denken aan het zuur wat Jezus te drinken kreeg.
Jack en Dirk Duijn mochten de collecte verzorgen en dat deden zij zeer adequaat….
Dank aan de groep Gezinsvieringen die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Elise & René Koks

21 maart informatieavond Missionary School

Informatieavond The Missionary School

In september gaat The Missionary School van start en dat doen we niet alleen. Samen met jou willen we op weg gaan en ontdekken wat voor bijdrage The Missionary School in ons bisdom kan doen en misschien nog wel belangrijker, wat The Missionary School in jouw leven kan betekenen.

Op 21 maart in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem is er een informatieavond over The Missionary School. Tijdens die avond wordt uitgelegd wat je allemaal te wachten staat als je in september  begint aan het trainingsjaar. De thema’s van de weekenden worden voor het eerst gepresenteerd en er is ruimte genoeg om vragen te stellen. Ook hoor je wat we van jou verwachten. Afsluitend is er een kleine borrel om nog even gezellig na te kletsen.

 

Waar:  De Sint Bavo Kathedraal in Haarlem, Leidsevaart 146, 2014 HE.

Tijd:   19:30-21:00 uur

Parochie Praet februari 2019

Parochie Praet

Kerstmis 2018

Een nieuw vers jaar ligt voor ons. We blikken terug op de decembermaand die zoals vanouds vol traditionele activiteiten is. Laten we beginnen bij het koperpoetsen met het Kerstgilde. Op 12 december zijn Anneke Konijn,  Annie Kramer, Annie Dekker, Truus van Schie en Ria van Schaik voortvarend aan de slag gegaan. Thé Dekker die zijn diensten deze ochtend aanbood is aan de slag gegaan in de kerk. Het spinrag vrij maken van de Kruiswegstaties en rondom de ramen en alle hoeken en gaten waar hij bij kon kreeg een schoonmaakbeurt. Een zeer lange stok met een ragebol bovenop zorgde dat alles vanaf de grond veilig gebeurde. De dames hadden inmiddels allen een attribuut onder handen en poetsten tot de vonken eraf vlogen. Enkelen ontfermden zich over het processiekruis. Het kruis was dit keer vakkundig losgeschroefd. Alle onderdelen konden hierdoor apart gepoetst worden.  De kandelaar van de Paaskaars is vakkundig  onder handen genomen en dat blijkt een hele klus. Diverse borstels komen er aan te pas om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen. Natuurlijk houden we een pauze en drinken een kopje koffie met iets lekkers erbij. Aan het eind van de ochtend is alles gepoetst en brengen de dames alles weer op hun plek in de kerk. Zoals vanouds was het een gezellige ochtend en het eindresultaat mocht er zijn. Bedankt aan allen en u weet  vele handen maken licht werk. Nog even dit:  Thé heeft na het ragebollen de plantenbak bij de brievenbus van ongeregeldheden ontdaan en dat bleek nog een hele klus maar het is hem gelukt. Na afloop heeft hij er bloembollen ingezet. We kijken uit naar het voorjaar..

De Kerstviering van de Sint Josephschool die het thema “ Iedereen telt mee” droeg was zeer goed bezocht. Het slotlied “De stal brengt mensen bij elkaar”  bleek dus zeer toepasselijk.  Zichtbaar genoten ouders, opa’s en oma’s van de kinderen die hard gewerkt hebben om samen met hun juffen het hele repertoire van liedjes en tekst te leren. De kinderen die omgedraaid in de bank de “menigte” toezongen was aandoenlijk om te zien. De blijheid straalde van hun gezichtjes af. En er werd ook meegezongen. Na afloop van de viering kregen de kinderen de zegen van Pastoor Hulsebosch. Na  een welverdiend applaus gingen de kinderen  lopend met een lichtje naar school waar hun een heerlijke kerstmaaltijd wachtte.

De Kerstavondviering met medewerking van het St Caeciliakoor begon om kwart voor acht met samenzang. In een schemerachtig verlichte kerk kwam mede daardoor de kerststemming erin. Na afloop van de viering nam Pastoor nog even het woord om Willem Vink te bedanken. Willem die ongeveer 30 jaar lector is geweest heeft deze avond voor het laatst gelezen. Na het bedanken richtte Willem zich tot de kerkgangers en bedankte ook hun en zei dat hij het altijd met veel plezier en dankbaarheid gedaan heeft. Hij stelde de vraag of er misschien iemand in de kerk is die lector zou willen worden. Ik zie veel jongeren en denk erover na misschien is het wellicht iets voor jou.
Daarna is het tijd voor het inmiddels traditionele gebaar van de familie Konijn. De familie serveerde voor een ieder een heerlijk verwarmd glaasje glühwein of bekertje warme chocomel.  En iedereen wenste elkaar een Zalig Kerstmis toe.

Kindje Wiegen: wat een opkomst. Vele kinderen maar ook dieren stroomden de kerk binnen. Eén dier blonk deze middag uit: precies om half drie kraaide een kloeke haan. Waarschijnlijk was hij door de familie Borst goed geïnstrueerd. De stoet begon te lopen vanuit de Pastoriezaal.  Maria (Lianne van Straten) met in haar armen het Kindje Jezus (Alicia Raat) en Jozef (Jan van Schaik)  liepen voorop. Gevolgd door de Drie Koningen (Bram Duineveld,  Lena Borst en Amy Klaver). Vele Herders en stralende Engelen sloten de rij. Het kinderkoor  Warmenhuizen/ Burgerbrug o.l.v. Lianne Kenter en Maaike de Wit zongen samen met de kerkgangers het welkomstlied “Wij komen tezamen”. Muziek, gedichtjes het kerstverhaal alles werd door de kinderen voorgedragen. De familie Dekker uit Warmenhuizen gaf acte de présence op verschillende instrumenten. Opa op zijn trombone, oma op haar klarinet, kleinzoon Guus op zijn trombone en kleinzoon Roel bespeelde het slagwerk. Een muzikaal geheel wat menigeen ontroerde. De zusjes Isabella en Marilene Bruin die samen liedjes speelden op hun blokfluiten. Precies gelijk en goed in de maat. En dan Neele van Schaik die op haar saxofoon Rudolf de Rednose Rendier vlekkeloos wegblies. Bo-Dean van Ulft zong uit haar hoofd twee liedjes, Luid de klok en Jozef en Maria, zonder begeleiding en als u goed heeft geluisterd gaf zij al zingend een prachtige kerstboodschap mee. Het Kindje Jezus lag veilig en zeer tevreden in de armen van Maria. Ilona Duineveld  begeleidde deze middag en bedankte iedereen. Als slot gaf zij Pastoor Hulsebosch het laatste woord die afsloot met de zegen. Bij het inzetten van het slotlied “De Herdertjes lagen bij nachte” kraaide de haan wederom. Oud en jong, groot en klein gingen tevreden naar huis. Dank aan de werkgroep “Kindje Wiegen”, die deze middag hebben verzorgd.

Engelenvleugels: Een extra bedankje aan de dames van der Veek die de engelenvleugels dit jaar onder handen hebben genomen. Iets kleiner gemaakt, voorzien van nieuwe franjes en hier en daar elastiekjes vervangen. Zo konden de Engelen zich wat beter bewegen zonder met elkaar in de “knoop” te komen.

 

Misdienaarsuitje  (5 jan)

Op zaterdag 5 januari stond het misdienaars/acolietenuitje gepland. Om 14.30uur vertrokken zij allen naar Schagen om een partijtje te bowlen. Daarna stond een bezoek en rondleiding aan de Sint Christoforuskerk gepland om aansluitend een bezoek te brengen aan de kapel aan de Keins.

Dit bezoek had indruk gemaakt. Het verhaal begon met een houten  Mariabeeldje wat omstreeks 1510 op de Westfriese dijk  aanspoelde. Gelovigen ontfermden zich hierover. Zij gaven het plek in een huisje aan de dijk. Een aantal wonderlijke gebedsverhoringen vonden plaats. Dit gaf aanleiding om in 1519 een kapel te bouwen waarin het houten Maria beeldje een plaats kreeg. Ook de put waarin het beeldje gereinigd was kreeg een ereplaats. Immers het water uit de put heeft zoals uit de historie bekend is een geneeskrachtige werking. Na wat omzwervingen en eeuwen zoek geweest te zijn staat het Mariabeeld nu in het Westfries Museum. Ook zijn er deze middag kaarsjes in de kapel opgestoken en zal ieder daar zo zijn gedachten bij hebben gehad.

Na afloop keerden allen terug naar de pastorie en hebben we gezamenlijk gegeten. Soep, stokbrood, hotdogs met overheerlijke worstjes, drinken en een bekertje ijs toe. Dan nog even naar de kerk en even stil staan bij De Drie Koningen, die vanavond in de kerk tijdens de viering herdacht worden. Maar dat was nog niet alles een presentje lag nog op allen te wachten maar………..daar moest eerst de dobbelsteen voor worden gegooid. Dat bleek nog lastig want een zes gooien dat doe je niet zomaar. Uiteindelijk was het geheel net voor de viering van 19.15 uur afgerond.

Pastoor Hulsebosch vroeg na de viering maar net voor de zegen  belangstellend waar het uitje van vandaag naar toe was gegaan. De misdienaars,  met name de dames,  stuurden acoliet Jos naar voren. Jos liet zich niet kennen en deed een keurig verslag en vond het met elkaar een fijne middag. Dank aan Gerda Hoogendijk en Anki Roemer die deze middag hebben georganiseerd, maar ook dank  aan de gulle gevers die de jaarlijkse collecte voor het misdienaarsuitje  goed hebben bedacht.

 

Nieuwe lectoren (jan)

In het rooster van de komende vieringen zal het u opvallen dat er gehoor is gegeven aan de oproep van Willem Vink. Margreet van Schie en Ilona Duineveld hebben zich aangemeld als nieuwe lectoren.

 

Communicantjes (jan)

Dit jaar hebben 8 communicanten zich opgegeven om het Sacrament van de Communie te ontvangen. Vrijdag 25 januari start het project “Door de Poort” onder begeleiding van Ilona Duineveld. Ouders worden hierbij actief  betrokken zodat ook thuis gesproken kan worden wat de lessen inhouden. In het vieringenrooster van dit Bereik kunt u de namen lezen van de kinderen die meedoen. Zij zullen zich op 9 februari aan u voorstellen. En op de 2e Paasdag zal het grote feest plaatsvinden.

 

 

Elise & René Koks

Parochie Praet december 2018

Verhuizing

Wij ontvingen het volgende verhuisbericht van Piet en Ria van Schaik voor plaatsing in Bereik:

“Verhuisd

Vanuit het vertrouwde Zijpersluis aan het begin van de Grote Sloot zijn wij verhuisd naar De Zon 7, 1747 EX in Tuitjenhorn. Het is maar 5 km verder, maar toch was deze verandering een hele stap.

Vanaf onze geboorte, wat begon met gedoopt worden, zijn wij ons hele leven al betrokken bij ons kerkje en dit veranderen nu -voorlopig- ook zomaar niet.

Na de twee maanden dat we hier wonen “aarden” we al wel; ook aan deze kant van de West-Friese dijk wonen aardige mensen.

Als u denkt: “Ik wil ze wel eens met een bezoek vereren. Altijd Hartelijk Welkom!”

Piet en Ria van Schaik”

 

 Collectes voor Sulawesi (13 okt) en Wereldmissiedag (20 okt)


De collecte opbrengst voor Sulawesi en de Wereldmissiedag bedroegen respectievelijk € 217,00 en € 85,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Bloemen van de familie Nuijens (okt)

U heeft ze vast zien staan in de kerk. De prachtige dahlia’s uit de tuin van de familie Nuijens. Op 22 september kwam Gerard met de eerste emmer vol bloemen met een verscheidenheid aan kleuren en grootte.
De dahlia is een oude, zeer fraaie, soms grillige bloem en komt oorspronkelijk uit Mexico. Sinds 1872 is zij in Nederland geïntroduceerd. We zien ze vaak op schilderijen afgebeeld.

Gerard heeft wekenlang tot en met het weekend van 27 oktober, toen de klok naar wintertijd ging, bloemen gebracht. De mooie zomer en de goede verzorging hebben zeker bijgedragen aan de langdurige bloei. Ik ben er van overtuigd, nu de dahliaknollen in ruste zijn en ergens veilig op een plek vorstvrij bewaard worden, dat zij volgend jaar na het planten weer opnieuw tot grote bloei komen!

Bedankt voor de prachtige bloemen, die zich soms moeilijk laten schikken omdat zij stuk voor stuk hun eigen grilligheid hebben, maar dat maakt het juist zo leuk.
      

 Allerzielenviering (2 nov)

De Allerzielenviering werd dit jaar verzorgd door Margreet van Schie en Antoinette Visser van de Avondwakegroep. Stijlvol en ingetogen gingen zij voor. In het bijzonder zijn in deze viering de parochianen genoemd, die in de laatste vijf jaar zijn overleden. Het is een waardevolle traditie om naar hun namen te luisteren en hen samen te herdenken. The Young Voices ondersteunden deze viering met passende liederen. Na de viering hebben velen gebruik gemaakt om op het kerkhof een lichtje te ontsteken bij de graven en de urnen van hun dierbare. Onderstaande gedachte stond achterop het boekje van de gezongen liederen:

 

Gedachte
Ik zie bomen
vol bloesempracht.
De schapen grazend in de wei.
Ik voel de zon in al zijn kracht en ik weet:
dit gaat niet voorbij.
Daar tussen de bomen
van mijn bloesemlaan
word ik geroepen, ik moet nu gaan.
Met de vogels vlieg ik mee
tot achter de horizon terug,
terug naar waar het allemaal begon.

Van de familie Blaauboer ontvingen we het volgende berichtje:
Een woord van dank voor de Avondwakegroep, The Young Voices en ieder die heeft meegewerkt aan de warme viering van Allerzielen 2 nov jl.

Wij hebben deze avond met een goed gevoel met iedereen gedeeld, ook op het Kerkhof waar mooie verlichting brandde.
Onze dank hiervoor.

 Reinie, Anita en Anneke.”

 

Kindernevendienst met lampionnen optocht (10 nov)

De Kindernevendienst, die Maud en Thea verzorgen, stond in het teken van 11 november het feest van Sint Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Pastoor Hulsebosch haalde de kinderen uit de pastoriezaal op en liep een aantal ronden door de kerk. Door het gedempte licht in de kerk kwamen de zelfgemaakte lampionnen met hun lampjes mooi uit. Al zingend 11 november is de dag……  samen met muziek van The Young Voices, liepen twaalf kinderen trots door het kerkpad. Nadat de kinderen hun lampionnetje ophingen in de standaard voor het altaar gingen zij naar de pastoriezaal om daar het verhaal van Sint Maarten te horen. Na het Onze Vader kwamen zij terug in de viering en een aantal lazen een toepasselijk gedichtje voor wat eindigde met: “Lieve God, we leren van Sint Maarten om te delen. Dat maakt andere mensen gelukkig en onszelf ook! Wilt U ons daarmee helpen? Amen.”

 

Jaarvergadering St. Caeciliakoor (22 nov)

Op de herdenkingsdag van St. Caecilia, patrones van de kerkmuziek, werd de jaarvergadering van het St. Caeciliakoor gehouden. Ria van Schaik memoreerde de belangrijkste gebeurtenissen bij het koor over het afgelopen jaar, in het bijzonder het overlijden van de ereleden Dirk Kramer en Jan Dapper, die beiden heel veel betekend hebben voor het kerkkoor en onze parochiegemeenschap. Als gebaar naar hen werd één minuut stilte gehouden. In de Eucharistieviering van zaterdag 25 november wordt een speciale intentie voor hen beide uitgesproken bij de Voorbede en zal het St. Caecilialied ten gehore  worden gebracht.

Daarna was het tijd voor een bijzondere gebeurtenis. Er waren maar liefst drie jubilaressen bij het koor: Ria van Schaik, Riet Duineveld en Tiny van Straten. Riet en Tiny waren 25 jaar aan het koor verbonden en Ria was 40 jaar lid van het koor, waarvan ze ruim 25 jaar voorzitter is. Reden genoeg om de drie dames uitvoerig in het zonnetje te zetten met mooie en toepasselijke toespraken van pastoor Hulsebosch, Piet Roemer, Annie Hoogeveen, Piet van Dam en uiteraard ook Ria -als voorzitter- in de richting van Riet en Tiny. Hoogtepunt van de huldiging was het opspelden van de eremedailles door pastoor en de uitreiking van de oorkondes met de Gregoriuskaarsen.


Kerstgilde (12 dec)

In de maand december wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het Kerstfeest. Naast de opbouw van de kerststal, het plaatsen van de ster aan de kerktoren en de versiering in de kerk met bloemen en de kerstboom wordt er ook altijd het koper en zilver gepoetst, zodat alles weer mooi zal glimmen.
Wij vragen hierbij vrijwilligers om mee te helpen met het poetsen op woensdag 12 december om 9.15 uur. Om 10 uur is er koffie met koek. Fijn als u weer tijd heeft en u weet het: Vele handen maken licht werk…..


Kindje Wiegen met kinderkoor (25dec)

In dit Bereik kunt u lezen dat op 1ste Kerstdag het traditionele Kindje Wiegen plaats zal vinden. Net als vorig jaar zal het kinderkoor acte de préséance geven. Onder leiding van Lianne Kenter zijn er een aantal kinderen van Warmenhuizen en Burgerbrug enthousiast kerstliedjes aan het repeteren. Het kinderkoor zal ook tijdens de Herdertjesviering in Warmenhuizen zingen.


Misintenties voor het komende jaar

Parochianen, die hun misintenties willen opgeven voor het jaar 2019 worden hierbij uitgenodigd, zodat wij uw intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

Rooster medewerk(st)ers voor Bereik voor het jaar 2019

Bereik nr. 2            Stencilen: Diana Stuijt en Margreet van Schie op 21 en 22 jan
feb/mrt/apr            Rapen: Ria Vink en Saskia van Straten op 23 jan

Bereik nr. 3            Stencilen: Gerard Nuijens en Nettie Borst op 15 en 16 apr
mei/jun/jul             Rapen: Jacqueline van der Veek en Sity Koedijk op 17 apr

Bereik nr. 4            Stencilen: Diana Stuijt en Monique Klaver op 15 en 16 jul
aug/sep                  Rapen: Coby van Noort en Willy Hoogeveen op 17 jul

Bereik nr. 5            Stencilen: Margreet van Schie en Gerard Nuijens 16 en 17 sep
okt/nov                  Rapen: Tini van Straten en Ria van Schaik op 18 sep

Bereik nr. 1            Stencilen: Nettie Borst en Monique Klaver op 25 en 26 nov
dec/jan                  Rapen: Loes van Straten en Riet Deutekom op 27 nov

 

 

Rooster Martha-dames voor het jaar 2019

Januari:                 Loes van Straten, Elly Kramer en Annet Kos

Maart:                    Yvonne Bosman, Alda Raat en Wilhelmien de Vent

Mei:                       Annie Dekker en Anneke Konijn

Juni:                      Riet Duineveld, Ria van Schaik en Lenie Nuijens

Augustus:               Diana Stuijt, Tini Jonker en Ria Vink

Oktober:                Maria Borst, Marina Sluijs en Antoinette Visser

December:             Margreet van Schie, Nettie Borst en Maud Poland

 

Tot slot

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar maar niet voordat wij u allen heel hartelijk dank willen zeggen voor het meeleven in welke vorm dan ook in de periode van ziek zijn van Elise. Het heeft ons enorm gesteund.  

Wij wensen u tot slot fijne Feestdagen toe en een Voorspoedig 2019.

Elise & René Koks

Parochie Praet oktober 2018

Parochie Praet

Wij ontvingen het volgende dankbericht van de families Verduin en Kramer gericht aan alle parochianen:

“Wij kijken met veel dankbaarheid terug op ons 60-jarig huwelijksfeest van
7 mei jl.. Wij zijn de parochie heel dankbaar voor de mooie viering. In het bijzonder Pastoor Hulsebosch, het koor, de koster en de misdienettes. Ook de versiering van de kerk was prachtig, dank daarvoor!
Een bijzonder woord van dank aan de pastorie voor het mooie Bereik en alle zorg om dit feest mogelijk te maken!
Het was voor ons een prachtig begin van een mooi feest.
Ook de felicitaties van veel mensen heeft ons goed gedaan.

Groeten,

Fam. Verduin-Schilder en Fam. Kramer-Schilder”

 

Doop Alicia Raat (5aug)
Het is 5 augustus. De kerkdeuren staan wijd open. Er ligt een stapel mooi roze gekleurde boekjes achter in de kerk. Er prijkt een prachtige foto van dopeling Alicia Raat op het boekje dat als titel draagt:  “Als Ons Later Is Met Jou”.
Pastoor Hulsebosch diende het Heilig Doopsel toe. Zij ontving de namen Alicia Alida Maria. Tevreden lag Alicia in de armen van meter tante Rowena en peter oom Wesley stond haar terzijde. Bij de toewijding aan Maria nodigde Pastoor alle kinderen uit om mee te lopen en een kaarsje op te steken. Het was een drukte van belang, nieuwsgierige kinderoogjes volgden de rituelen zoals het ophangen van de doopschelp. Er werd goed gehoor gegeven aan het opsteken van een kaarsje. Alicia volgde alles veilig in moeders armen en keek verwonderd rond naar alle omringende dierbaren. Wij feliciteren papa Sidney en mama Mariska en wij wensen hen veel geluk toe!

Miva-collecte (25 aug)
De collecte opbrengst van de Miva-Actie bedroeg € 135, –. Hartelijk dank voor uw gaven.


Wereldgebedsdag (1 sep)
“Uit klei getrokken” luidde de titel van het boekje. Een dienst samengesteld door leden van de The Young Voices. Yvonne Bosman gaf uitleg aan het thema:
Klei heeft iets maakbaars je kan er bijvoorbeeld beelden van maken of bakstenen. Klei verwijst naar de scheppingsgeschiedenis van ons land.
Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 om het eerste weekend van de maand september voor de gehele katholieke gemeenschap te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu. We kijken terug op een bijzondere dienst met zorgvuldig gekozen liederen, zoals bijvoorbeeld het tussenlied “Gods Schepping” op de melodie van Halleluja van Leonard Cohen. Wij geven u hiervan enkele regels:

“Eerst was er niets totdat God bedacht
Ik maak een dag, en ook een nacht
Een aardbol, waarover zeeën kunnen vloeien
Daarnaast schiep God ook mens en dier
Zij deelden samen met plezier
In alle rust konden zij daar dromen……


Gezinsviering (8 sep)
De gezinsviering stond in het teken van “Het nieuwe schooljaar”. Enthousiast zong het St. Caecilia koor het openingslied “Kom en ga mee neem elkaar bij de handen en waar ga je heen, naar een van de landen. ja kom en ga mee.” In plaats van de wekelijkse overweging ging pastoor in gesprek met de kinderen. Pastoor nam plaats voor het altaar en nodigde de kinderen uit om rondom hem plaats te nemen. Hij vroeg de kinderen of zij aan “social media” doen. Nou je moet er mee uitkijken want voor je het weet kan iedereen je foto’s meekijken wist Neele te beantwoorden. Sanne vond rekenen wel een leuk vak vooral als de sommen wat moeilijk zijn. Jinte vindt taal wel leuk. Op de vraag of er in de eerste week ruzie was geweest zei Jan ja met voetbal een beetje. Pastoor wenste de kinderen een fijn schooljaar toe. Aan het eind van de viering bedankte Pastoor misdienaar Lianne die ondanks dat zij geen misdienaar meer is wel bereid was om tijdens deze gezinsviering even in te vallen. Het ging haar goed af….. Na het slotlied Glory glory halleluja wij bidden om Uw licht, ging een ieder met een klein cadeautje uitgedeeld door de kinderen naar huis. Dank aan de groep Gezinsvieringen die dit mogelijk hebben gemaakt.


Rode Kruis Handwerkverkoop Warmenhuizen (10 nov)
Op 10 november a.s. houden de dames van de Handwerkclub weer hun jaarlijkse verkoop van alles wat zij de afgelopen jaar gemaakt hebben voor het goede doel: het Rode Kruide verkoop vindt plaats op zaterdag -10 november a.s. bij Albert Heijn in Warmenhuizen van 09.00 tot 17.00 uur. Gewoon gezellig langskomen dan kunt u van alles bekijken en de dames hopen weer veel te verkopen. Van harte aanbevolen!


Gerarduskalender 2019
Wij ontvingen een berichtje van Tiny Nanne dat de bekende Gerarduskalenders voor het nieuwe jaar binnen zijn.
De prijs van de kalender met schild bedraagt € 7,25.
Vanaf 1 oktober kunt u ze ophalen of bestellen bij Tiny Nanne-Kuiper, Pastoor Willemsestraat 26 in Warmenhuizen, tel. 0226-427655 of 06-41497748.
Haar e-mail adres is: tiny.nanne-kuiper@kpnmail.nl


Misintenties voor het komende jaar
Parochianen, die hun misintenties willen opgeven voor het jaar 2019 worden hierbij uitgenodigd, zodat wij uw intenties in de komende Bereiken kunnen opnemen.

René en Elise Koks.