Kerkhof

Achter de parochiekerk ligt het parochieel kerkhof.

Het kerkhof is de laatste rustplaats voor onze parochianen, maar ook oud parochianen, die vanuit onze parochie naar een zorginstelling zijn verhuisd, kunnen hier ook worden begraven.

De parochie van Burgerbrug hanteert voor het beheer van het kerkhof een reglement, zoals die is voorgeschreven door het Bisdom Haarlem.

In dit reglement zijn bepalingen opgenomen over het vestigen van grafrechten en uitgifte van graven. Er is daarbij een onderscheid tussen uitgifte van een eigen graf en een algemeen graf. Bij een eigen graf geldt een recht om voor twintig jaar gebruik te maken van een bepaalde grafruimte ten behoeve van de aanvrager en zijn familie (echtgenoot of echtgenote, kinderen en verdere bloedverwanten) In een familiegraf kunnen maximaal 3 overledenen worden begraven.
Bij een algemeen graf is er sprake van een recht om voor 10 jaar gebruik te maken van een grafruimte, bestemd voor meerdere overledenen.

Belangrijk is te weten dat een zgn. eigen graf nooit eigendom wordt. Er is alleen sprake van het verkrijgen van het recht tot begraven.

Ook kan gebruik worden gemaakt van de urnenmuur. Ook hier is sprake van een recht om voor twintig jaar gebruik te maken van een plaats in een urnenmuur

De rechthebbende heeft de plicht om bij verhuizing dit te melden bij het parochiebestuur of beheerder.

Door het parochiebestuur is voor het kerkhof een beheerder aangesteld in de persoon van de heer Rene Koks, die in de pastorie woont.
De beheerder is belast met de uitgifte van graven en de zorg van het algemeen onderhoud.
Uiteraard mogen nabestaanden de grafverzorging ter hand nemen.

Daarnaast onderhoudt de beheerder de kontakten met de leveranciers van de grafstenen, zodat de plaatsing op een goede wijze geregeld wordt.
Van belang is dat de grafstenen volledig in beheer blijven bij de rechthebbende. Het parochiebestuur is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. Eventuele schade of vermissing komen daardoor geheel voor rekening van de rechthebbende.

Het Parochiebestuur van Burgerbrug heeft op 8 december 2009 besloten dat er prioriteitsvolgorde geldt voor de uitgifte van graven op het kerkhof van Burgerbrug. Deze is als volgt bepaald: De eerste rijen van de graven op het kerkhof worden pas uitgegeven als alle andere beschikbare vrije graven zijn toegewezen. Het parochiebestuur van Burgerbrug machtigt hierbij de beheerder van het kerkhof, de heer Rene Koks, om dit besluit tot uitvoering te brengen. Dit houdt in dat door de beheerder de beschikbare plaatsen worden aangewezen, waaruit door de nabestaanden kan worden gekozen. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, is de beheerder hierbij gemachtigd om dan een definitieve plaats van het graf aan te wijzen.

Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht en voor de bijzettingen worden tarieven geheven. Het tarief voor het grafrecht is samengesteld uit een bedrag voor werkzaamheden aan het graf en voor de huur van de grafruimte en een bedrag ter bestrijding van de kosten van algemeen onderhoud aan het kerkhof.

Tarieven  1.1.2020

Avondwake                                                                                    €    200
Uitvaartdienst                                                                               €    250
Avondwake en Uitvaartdienst                                                   €    400
Begrafenis op kerkhof                                                                  €    100

Grafrechten voor 20 jaar                                                              € 1.200
Verlenging grafrechten met 10 jaar                                            €    600
Verlenging grafrechten met 20 jaar                                            € 1.200
Bijzetting urn in urnenmuur                                                         €      50
Huur urnenplaats voor 20 jaar                                                     €    750
Verlenging huur urnenplaats met 10 jaar                                   €    375
Verlenging huur urnenplaats met 20 jaar                                   €    750

Vastgesteld in de parochievergadering d.d. 1 oktober 2019

 

Een aantal jaren geleden is de begrafenisvereniging “St. Jozef” uit Burgerbrug opgegaan in de uitvaartvereniging “Zijpe“ te St. Maartensbrug.
De uitvaartverzorger is telefonisch bereikbaar: 0224-563511